Program „Posiłek w szkole i w domu” – projekt rozporządzenia w konsultacjach

Minister Edukacji Narodowej przekazała we wtorek 30 października br. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
Projekt rozporządzenia opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317558/katalog/12544857#12544857
Projektowanie rozporządzenie związane jest z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Przypomnijmy, że jest to program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania oraz organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rzad-przeznaczy-200-mln-zl-na-szkolne-stolowki.html Budżet programu wynosi 200 mln zł.
Projektowane rozporządzenie przewiduje, że wsparcie finansowe dotyczyć będzie zadania obejmującego:

doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;

4)    adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).
Projekt rozporządzenia określa także maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielanego w ramach realizacji modułu 3 Programu, które mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący:

80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe udzielone będzie tylko w ramach jednego działania. Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie w odniesieniu do danej szkoły jeden raz w czasie realizacji modułu 3 Programu. Możliwe jest jednak ponowne wnioskowanie o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkoły, która nie otrzymała takiej pomocy w danym roku budżetowym lub gdy organ prowadzący zrezygnował z tego wsparcia.

Spotkanie wiceminister edukacji z przedstawicielami Fundacji Ordo Iuris

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN spotkała się dziś, we wtorek 30 października br. z przedstawicielami Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Podczas wtorkowego spotkania rozmawiano o inicjatywach edukacyjnych związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym podejmowaniu działań na rzecz wspierania wolontariatu m.in. w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Podczas rozmowy poruszano również kwestie nowych rozwiązań zawartych w prawie oświatowym, a także w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na działania zmierzające do zwiększenia wpływu rad rodziców na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych.
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie działającą w formie fundacji. Instytut prowadzi działalność akademicką oraz ekspercką dotyczącą współczesnej kultury prawnej.
Przedstawiciele Fundacji m.in. prowadzą działalność o charakterze opiniującym i doradczym,opracowują i prezentują ekspertyzy i raporty prawne, a także organizują prelekcje, sympozja, spotkania, dyskusje i konferencje.

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce z udziałem wiceminister edukacji

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN we wtorek, 30 października br. wzięła udział w konferencji inaugurującej Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. W wydarzeniu uczestniczyli również Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej (EKS), którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania solidarnościowe. W ramach EKS młodzi ludzie i organizacje mogą realizować działania w następujących obszarach: wolontariat, staże i miejsca pracy oraz działania lokalne.
Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że Europejski Korpus Solidarności bardzo mocno przyczyni się do kształtowania wśród młodych ludzi kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy.
– Z radością i wielką satysfakcją przyjmujemy otwarcie tego projektu, z satysfakcją przyjmujemy też ogromne zainteresowanie młodych ludzi tym projektem, a także zainteresowanie instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Cele projektu, takie jak zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz innych, mieszczą się w polityce edukacyjnej i wychowawczej rządu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej – powiedziała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Europejski Korpus Solidarności
Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro.
Program umożliwia młodzieży w wieku od 18 do 30 lat rozwijanie zainteresowań, włączenie się w działania na rzecz innych, a także na postawianie pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, obywatelska postawę i solidarność społeczną.
Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom udział w trzech różnych rodzajach działań. Pierwszym z nich są Projekty Wolontariatu, które pozwalają na wyjazd zagranicę i włączenie się w działania na rzecz innych oraz w pracę organizacji pozarządowej. Projekty te można również realizować w Polsce. Staże i miejsca pracy umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego w polskiej lub zagranicznej instytucji, której działania związane są z sektorem solidarnościowym. Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.
Szczegółowe opisy poszczególnych rodzajów działań i ich typy znaleźć można na stronie internetowej programu. Również tam znajdują się także informacje dotyczące obszarów tematycznych możliwego zaangażowania, zasad finansowania oraz miejsc, do których można wyjechać.
Narodową Agencją programu Europejski Korpus Solidarności jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Zachęcamy do zapoznania się z programem.

Konkurs Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zachęcamy do zgłaszania kandydatur

Jeszcze do 4 listopada br. można zgłaszać kandydatury w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem przedsięwzięcia jest nagrodzenie osób i instytucji, które propagują bezpieczne i odpowiedzialne zasady uczestnictwa w ruchu drogowym. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Organizatorem konkursu jest Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, a nagrody przyznawane będą w 5 kategoriach: osoba, media, firma, organizacja pozarządowa i instytucja publiczna.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 listopada br. w Warszawie podczas uroczystej gali. Laureatów wyłoni kapituła, która w tym roku składa się z przedstawicieli: Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Automobilklubu Polskiego, Banku Światowego, Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
Zachęcamy do zgłaszania kandydatur – osób i instytucji, których działania w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.pbd.org.pl.
Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres agata.gajos@pbd.org.pl.
Więcej informacji na temat konkursu udziela Agata Gajos (tel. 608 622 027).
Zachęcamy do udziału!

Legitymacja szkolna w telefonie

Wydanie mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przewiduje podpisane 16 października br. przez Minister Annę Zalewską znowelizowane rozporządzenie MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
mLegitymacja szkolna będzie stanowiła mobilną wersję legitymacji szkolnej lub e-legitymacji szkolnej. Podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji, mLegitymacja szkolna będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.
Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej, z zastrzeżeniem jednakże, że przedłużenie ważności jednej z wyżej wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji szkolnej.
W obecnych czasach telefony komórkowe nie służą już wyłącznie do prowadzenia rozmów czy wysyłania wiadomości tekstowych. W ostatnich latach stały się urządzeniem wielofunkcyjnym. Telefon jest ważnym elementem codziennego życia. Dzieci i młodzież chętnie sięgają po te urządzenia, dlatego też zasadne jest rozwijanie możliwości praktycznego ich wykorzystania.
W dobie cyfryzacji oraz coraz bardziej powszechnego używania aplikacji mobilnych należy wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, a także ich rodziców oraz osób, które weryfikują ważność legitymacji szkolnych. Dlatego też celem proponowanych zmian jest zapewnienie uczniom bezpiecznego narzędzia pozwalającego na potwierdzenie przysługujących im uprawnień, które będą mogli posiadać zawsze przy sobie – w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym. Takim właśnie narzędziem będzie mLegitymacja szkolna, która będzie stanowiła jeden z „mDokumentów” przechowywanych na urządzeniu mobilnym przy użyciu dedykowanej aplikacji zapewnianej przez Ministra Cyfryzacji. Dokument ten będzie zawierał dane dotyczące tożsamości ucznia, wskazywał szkołę, do której uczęszcza uczeń oraz ważność dokumentu.
mLegitymacja szkolna będzie narzędziem bezpiecznym, trudnym do podrobienia, umożliwiającym w sposób pewny weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w legitymacji szkolnej.
mLegitymacja szkolna będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna. Posiadacz legitymacji lub odpowiednio rodzic posiadacza niepełnoletniego będzie mógł zgłosić szkole konieczność unieważnienia mLegitymacji szkolnej w drodze wniosku. W przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek mLegitymacja szkolna będzie ponownie wydawana.
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw

SELFIE – nowe narzędzie wspierające edukację cyfrową

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w warszawskim IX LO im. Klementyny Hoffmanowej wspólnie z Tiborem Navracsicsem, Komisarzem UE do spraw Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu wzięła udział w prezentacji narzędzia SELFIE, które ma pomóc szkołom we włączaniu technologii cyfrowych w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów.
SELFIE to inicjatywa Komisji Europejskiej. Gromadzi ono opinie uczniów i nauczycieli na temat wykorzystania technologii w ich szkole. Odbywa się to za pomocą krótkich stwierdzeń i pytań obejmujących takie obszary, jak przywództwo, infrastruktura, szkolenie nauczycieli i kompetencje informatyczne uczniów.
SELFIE to jedna z 11 inicjatyw planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej przedstawionego przez Komisję w styczniu bieżącego roku. Plan ten ma na celu rozwój umiejętności cyfrowych w Europie oraz wsparcie innowacyjnego stosowania technologii cyfrowych w uczeniu się i nauczaniu. Od czwartku narzędzie to dostępne jest w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.
Szefowa MEN podczas prezentacji SELFIE podkreśliła, że jest to doskonałe uzupełnienie tego, co dzieje się od dwóch lat w polskim systemie edukacji.
– To doskonały pomysł, żeby takie narzędzie było nie tylko uzupełnieniem różnych innowacji technologicznych w szkołach w Europie, ale również motywacją dla nauczycieli, uczniów i dyrektora do samooceny i organizacji strategii na rzecz zarządzania cyfrowością w szkole – powiedziała minister Zalewska.

W jaki sposób działa SELFIE?
Po wyrażeniu chęci skorzystania z SELFIE uczniowie, kadra kierownicza oraz nauczyciele danej szkoły otrzymują do rozważenia szereg krótkich stwierdzeń pozwalających ocenić, czy technologia jest stosowana w uczeniu się i nauczaniu. Narzędzie opiera się na modułach i umożliwia szkołom wybranie z puli stwierdzeń uzupełniających maksymalnie ośmiu dodatkowych pytań dostosowanych do ich potrzeb i priorytetów. Praca ze stwierdzeniami zajmuje od 20 do 30 minut. Po jej wykonaniu szkoła otrzymuje zindywidualizowany raport z wynikami. Raport SELFIE dla szkoły można następnie wykorzystać do ustalenia w obrębie szkolnej społeczności planu działania, który będzie służył poprawie stosowania technologii cyfrowych w celu podwyższenia skuteczności uczenia się. Plan ten mógłby uwzględniać na przykład konkretne szkolenia dla nauczycieli albo wsparcie dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Wszystkie odpowiedzi wprowadzone do SELFIE są anonimowe, a narzędzie nie zbiera żadnych danych osobowych. Na podstawie zgromadzonych danych nie powstanie ranking szkół ani systemów edukacji.
Więcej informacji o SELFIE.

Europejska konferencja eTwinning z udziałem kierownictwa MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 25 października br. w Warszawie wzięła udział w inauguracji europejskiej konferencji „eTwinning i nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością”.
Konferencja z udziałem nauczycieli i zaproszonych gości poświęcona była programowi eTwinning gromadzącemu szkoły i przedszkola z całej Europy współpracujące ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.
W ramach eTwinning nauczyciele i uczniowie z różnych krajów wspólnie realizują projekty przy użyciu technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (takich jak np. internet, blog, czat, wideokonferencja, poczta elektroniczna). W ten sposób doskonalą znajomość języków obcych, poznają inne kraje i kultury, przyzwyczajają się do pracy zespołowej, a także ćwiczą posługiwanie się komputerem.
Minister Anna Zalewska podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że cele nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wpisują się w program konferencji.
– Mówimy jednoznacznie, że budujemy edukację przyszłości, zanurzoną w przeszłości, stąd tak ważne akcentowanie historii świata, Europy i własnej ojczyzny – powiedziała szefowa MEN.
Minister Anna Zalewska przypomniała, że od kilku lat polskie szkoły obejmowane są różnymi projektami związanymi z cyfryzacją, m.in. projekt Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w ramach której do 2021 roku wszystkie szkoły mają zostać wyposażone w szerokopasmowy internet. Istotny jest również projekt Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli uczą się posługiwania narzędziami informatycznymi.
Podczas gali Europejskiej Nagrody eTwinning, która była częścią czwartkowej konferencji wiceminister edukacji Maciej Kopeć wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt edukacyjny. Polskimi laureatami konkursu została pani Magdalena Madej ze Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Małgorzata Walkusz z Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 9 we Włocławku.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole – informacja MEN

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole.
Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 86 ustawy prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
Natomiast wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole. Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Szkoła musi przestrzegać prawa.
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN